یادگیری کالوکیشن‌ها

2020/07/01
معرفی کتاب English Collocations in Use

معرفی کتاب English Collocations in Use

  تا به حال شده با کسی انگلیسی صحبت کنید و در پایان از او بپرسید شما چند سال خارج از کشور بوده‌اید و او بگوید […]