چگونه همزمان با کار کردن به صورت تمام وقت، یک زبان خارجی یاد بگیریم؟