آیا هنگام صحبت کردن به زبان انگلیسی ، لغات را فراموش می‌کنید؟