آکادمی نوبل با احترام،

افراد توانمند را در ردیف های شغلی زیر با حقوق و شرایط عالی

استخدام میکند: